აკადემიური პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარება

აკადემიური პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარება

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახური აგრძელებს პროფესიული განვითარების ციკლს უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის. ამ მიზნით, 2021 წლის 24 და 25 ნოემბერს, უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პედაგოგები დაესწრნენ ტრენინგებს “ონლაინ სწავლების მეთოდები სამედიცნო განათლებაში” და “საბაზისო სწავლების უნარები სამედიცნო განათლებაში”, რომელიც ჩატარდა ლიდსის უნივერსიტეტის CPD (Continuous Professional Development) თაოსნობით. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ …