ავტორიზაცია / აკრედიტაცია

პროცესი – ავტორიზაცია / აკრედიტაცია

(გადაწყვეტილების ნომერი)
თარიღი
1 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ავტორიზაციის შესახებ 1397026 18/10/2023
2 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის შესახებ 1583115 09/12/2022
3 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1583114 09/12/2022
4 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების უპირობო ევროპული აკრედიტაციის შესახებ Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN) 05/08/2022
5 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“ ავტორიზაციის მონიტორინგის შესახებ 1423283 27/12/2021
6 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“ ავტორიზაციის შესახებ 679985 06/07/2021
7 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის შესახებ 367133 08/05/2020
8 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 367134 08/05/2020
9 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ 54 20/12/2019
10 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 235 10/12/2019
11 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „ჯანდაცვის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 236 10/12/2019
12 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 238 12/12/2019
13 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 239 12/12/2019
14 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „სტომატოლოგიის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 234 10/12/2019
15 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 118 12/09/2018
16 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 117 12/09/2018
17 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ “გეომედის” დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 113 30/08/2013
18 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ “გეომედის” დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 112 30/08/2013
19 შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფინანსების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 81 29/07/2016
20 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 273 13/12/2014
21 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 274 13/12/2014
22 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 275 13/12/2014
23 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 276 13/12/2014
24 შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 277 13/12/2014

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail