მედიცინის ფაკულტეტი

ექიმობა, ყველაზე საპასუხისმგებლო და ჰუმანური პროფესია, რომელიც დიდ შრომასა და ძალისხმევას მოითხოვს. დღევანდელი გლობალიზაციის პროცესში აუცილებელია ექიმს შეეძლოს კონკურენცია გაუწიოს საერთაშორისო შრომით ბაზარზე ნებისმიერი ქვეყნის კურსდამთავრებულს. სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ფაკულტეტზე არის ყველა შესაძლებლობა სტუდენტმა მიიღოს მაღალკვალიფიციური თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. ჩვენი აკადემიური პერსონალი მიზანმიმართულია სტუდენტს ჩამოუყალიბოს სწავლების პირველ დღიდანვე კლინიკური აზროვნება და შესძინოს მაღალპროფესიონალური კლინიკური უნარ-ჩვევები. ფაკულტეტს აქვს მემორანდუმები ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან, და წარმატებით თანამშრომლობს მათთან. დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტირებულია საქართველოს განათლების ხარიხის ეროვნული ცენტრის მიერ, რაც ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ პროგრამები აკმაყოფილებს ENQA და WFME სტანდარტებს. ფაკულტეტზე არსებული მეგობრული და სტუდენტზე ორიენტირებული გარემო, აძლევს სტუდენტს საშუალებას მაქსიმალურად გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები და ჩამოყალიბდეს როგორც მაღალი პროფესიული და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე პროფესიონალი.


       

მარიამ ველიჯანაშვილი
პროფესორი, MD, Ph.D
ელ. ფოსტა: mariam.velijanashvili@geomedi.edu.ge

– რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
– მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
– მედიცინის პროგრამის ხელმძღვანელი
– ადამიანის ანატომიის ასოცირებული პროფესორი
– ნევროლოგი, პალიატიური და ტკივილის მედიცინის საერთაშორისო ექსპერტი
– თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის “კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა” სადისერტაციო საბჭოს მოწვეული წევრი
– შემუშავებული აქვს პალიატიური და ტკივილის მედიცინის სამაგისტრო პროგრამა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
– არის რამდენიმე სახელმძღვანელოს, კლინიკური გაიდლაინის და ონლაინ სასწავლო კურსების ავტორი პალიატიურ და ტკივილის მედიცინაში ექიმებისა და ექთნებისთვის
– სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში განახლებული მედიცინის პროგრამის ავტორი

სწავლების გამოცდილება – 7 წელი
კლინიკური მუშაობის გამოცდილება – 10 წელი
კვლევის გამოცდილება – 8 წელი
სასწავლო პროგრამების და კურსების განვითარების გამოცდილება – 5 წელიკარიერული სქემა

 


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail