სარედაქციო საქმიანობა

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი 2014 წლიდან გამოსცემს კვარტალურ, საერთაშორისო, რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალს, „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“ (ISSN 1512-4169), რომელშიც ქვეყნდება სამეცნიერო კვლევითი შრომები.

უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩართულობით და ადმინისტრაციის მხარდაჭერით გამოდის სტუდენტური ცხოვრების ამსახველი ქართულ-ინგლისურ ენოვანი გაზეთი სახელწოდებით “გეომედი ლაიფი”.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail