სტუდენტური თვითმმართველობა

უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის სტუდენტთა წარმომადგენლობითი, არჩევითი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის მთავარი მიზანია სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, სტუდენტური კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო თუ შემეცნებითი პროექტების მომზადება და მათში სტუდენტების ჩართულობის უზრუნველყოფა. სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები, უფლებამოსილებები, სტრუქტურა და მისი ფუნქციონირების სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილია თვითმმართველობის დებულებაში.

  • პრეზიდენტი – სერგი იმედაშვილი
  • ვიცე-პრეზიდენტები – ნიკოლოზ მოდებაძე, აშოკ ბჰაშკარ ჯაგშიდ, ვინაი არია
  • მედიცინის ფაკულტეტის თავმჯდომარე-ფეზან ჰასან ხან
  • სტომატოლოგიის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ნინო ტუღუში
  • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – მამუკა წერედიანი
  • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ნატალი სიბაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია
თვითმმართველობის პრეზიდენტი – სერგი იმედაშვილი
selfgovernment@geomedi.edu.ge


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail