პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 16 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 9 დეკემბერი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge.

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩეული  არიან  შემდეგი  პირები: თამაზ  შიოშვილი  – პროფესორი; ვალენტინა მიტტოვა – პროფესორი.