2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის  შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს  შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. …

გეომედის სტუდენტის თანაავტორობით სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნდა

გეომედის სტუდენტის თანაავტორობით სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნდა

საერთაშორისო რეფერირებადმა ჟურნალმა “International Journal of Early Childhood Special Education” გამოაქვეყნა სამეცნიერო სტატია “Online Learning of Students with Special Needs: Teachers’ Perspectives” (“სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ონლაინ სწავლება: პედაგოგთა პერსპექტივა”) ნაშრომი განხორციელდა რამდენიმე უნივერსიტეტის მკვლევარების და სტუდენტების თანამშრომლობით:თენგიზ ვერულავა (კავკასიის უნივერსიტეტი)ეკატერინე ბუაძე (სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი)მარიამ დარბაიძე, მარიამ ბარამია (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ჟურნალი …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2021-2022 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის   მსურველ  პირთა  ელექტრონულ პორტალზე  რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 28 იანვრიდან – 2022 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის  10 თებერვლიდან  16  თებერვლის  ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …

კრწანისის რაიონის გამგეობასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

კრწანისის რაიონის გამგეობასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2022 წლის 12 იანვარს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედსა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა მარინა ფირცხალავამ და კრწანისის რაიონის გამგებელმა ბატონმა ბექა მიქაუტაძემ. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი სოციალური და ჯანდაცვის პროექტების განხორციელებას და თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებებით. კრწანისის რაიონის გამგებელმა დაათვალიერა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შეხვდა და …

უნივერსიტეტი ულოცავს კურსდამთავრებულებს!

უნივერსიტეტი ულოცავს კურსდამთავრებულებს!

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი, ინგლისურენოვანი პროგრამის კურსდამთავრებულებმა, პირველივე ცდაზე წარმატებით ჩააბარეს ინდოეთის რესპუბლიკაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობისათვის სავალდებულო FMGE გამოცდა, რომლის ჩაბარების შემდეგ მათ უფლება ეძლევათ აწარმოონ პროფესიული პრაქტიკა, სტაჟირება გაიარონ ინდოეთის ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში და დასაქმდნენ უმცროს ექიმებად. ამ წარმატებით გეომედის კურსდამთავრებულებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ უნივერსიტეტს გააჩნია ყველა რესურსი, რაც კურსდამთავრებულს ხდის …