გეომედის სტუდენტის თანაავტორობით სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნდა

გეომედის სტუდენტის თანაავტორობით სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნდა

საერთაშორისო რეფერირებადმა ჟურნალმა “International Journal of Early Childhood Special Education” გამოაქვეყნა სამეცნიერო სტატია “Online Learning of Students with Special Needs: Teachers’ Perspectives” (“სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ონლაინ სწავლება: პედაგოგთა პერსპექტივა”) ნაშრომი განხორციელდა რამდენიმე უნივერსიტეტის მკვლევარების და სტუდენტების თანამშრომლობით:თენგიზ ვერულავა (კავკასიის უნივერსიტეტი)ეკატერინე ბუაძე (სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი)მარიამ დარბაიძე, მარიამ ბარამია (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ჟურნალი …