შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2021-2022 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის   მსურველ  პირთა  ელექტრონულ პორტალზე  რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 28 იანვრიდან – 2022 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის  10 თებერვლიდან  16  თებერვლის  ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …