ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ პოლონეთის „Siedlce“-ს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით აკადემიური პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 7 დღე (2023-2024 ს/წ შემოდგომის სემესტრი, 5 სამუშაო დღე, 2 დღე სამგზავროდ). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების …