2022 -2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

2022 -2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

I. უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2022–2023 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: 1. „ჯანდაცვის მენეჯმენტი“• კვალიფიკაცია – ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში.2. „ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“• კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი. II. მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთები მიიღება 05 სექტემბერიდან 14 სექტემბრამდე, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, პირველი სართული, …

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

1.უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას. გაცნობებთ, რომ აბიტურიენტები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 05 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, პირველი სართული, ტელ: 275 25 20. 2. აბიტურიენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: პირადობის მოწმობა და მისი ასლი; ზოგადი განათლების …

უნივერსიტეტ გეომედის მორიგი უდიდესი წარმატება!!!

უნივერსიტეტ გეომედის მორიგი უდიდესი წარმატება!!!

უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს 2022 წლის 5 აგვისტოს მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია 6 წლის ვადით “The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“-ის მიერ. ACQUIN-ი წარმოადგენს ENQA-ს წევრ ორგანიზაციას. ACQUIN 2009 წლიდან არის ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის წევრი (European Quality Assurance Register for Higher Education (EeAR). ევროპის საერთაშორისო ექსპერტთა კომისიამ მაღალი …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2022-2023 ს/წ შემოდგომის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 22 აგვისტოდან – 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის 9 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00 სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის …

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. დამატებითი სემესტრის სტუდენტს …