უნივერსიტეტ გეომედის მორიგი უდიდესი წარმატება!!!

უნივერსიტეტ გეომედის მორიგი უდიდესი წარმატება!!!

უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს 2022 წლის 5 აგვისტოს მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია 6 წლის ვადით “The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“-ის მიერ. ACQUIN-ი წარმოადგენს ENQA-ს წევრ ორგანიზაციას. ACQUIN 2009 წლიდან არის ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის წევრი (European Quality Assurance Register for Higher Education (EeAR). ევროპის საერთაშორისო ექსპერტთა კომისიამ მაღალი …