შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2022-2023 ს/წ შემოდგომის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 22 აგვისტოდან – 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის 9 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00 სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის …