ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: 1. ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.4. უმაღლესი განათლებისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;5. ინგლისური ენის …

ცხადდება კონკურსი სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის შერჩევის მიზნით უნივერსიტეტში არსებული ადამიანური რესურსების (აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი) ფარგლებში. II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება სასწავლო დარგის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება კომისიის სახელზე;2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი …

ცხადდება კონკურსი არქივის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს არქივის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.4. შესაბამისი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;5. ინგლისური ენის (B2 დონე) ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი/ან შიდა ტესტირების შედეგი;6. სამოტივაციო …

ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება მედიცინის ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.4. შესაბამისი უმაღლესი განათლებისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;5. სამეცნიერო შრომების სია;6. …

ცხადდება კონკურსი სიცოცხლის ბოლომდე სწავლების სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სიცოცხლის ბოლომდე სწავლების სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. უმაღლესი განათლების (დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ინგლისური ენის (B2 დონე) ფლობის დამადასტურებელი …