ტრენინგი: საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენება

ტრენინგი: საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენება

 2 მაისს მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი პირველი კურსის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი „ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება“. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ-ნანა ცერცვაძემ წარმოადგინა პრაქტიკული მაგალითები EBSCO-სა და ELSEVIER-ის სამეცნიერო ბაზებში რესურსების მოძიებისა და გამოყენების შესახებ. მან ასევე გააცნო სტუდენტებს ელექტრონული კატალოგისა და სტუდენტური ელექტრონული ბაზის გამოყენების გზები.