ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად 1 (ერთი) ადგილზე. 

II. სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი.
გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე.

III. კონკურსი  ჩატარდება ორ ეტაპად:
1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.
2. ეტაპი – გასაუბრება.

IV. კონკურსში მონაწილეობის  მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ადგილზე ან ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით, დანართი 1);
2. პირადობის    დამადასტურებელი     დოკუმენტის    ასლი    (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);
3. უმაღლესი განათლების (სასურველია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში) დამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. ავტობიოგრაფია  CV  (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
5. ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (IELTS, TOEFL, Cambridge English, UNIcert), ან  გაიაროს ტესტირება ინგლისურ ენაში.  ტესტის საკითხები და კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება უნივერსიტეტის მიერ;
6. სამოტივაციო წერილი;
7. ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის  ნასამართლობის  შესახებ.

V. კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

  • დისციპლინა
  • გუნდური მუშაობის უნარი
  • ორგანიზებულობა
  • კომპიუტერული უნარები

VI. კანდიდატი ფასდება  შემდეგი  კრიტერიუმებით:

  • სამუშაო გამოცდილება (ონლაინ და სოციალურ ქსელებში სარეკლამო პლატფორმებთან მუშაობა/სარეკლამო კონცეფციების, სცენარების, სლოგანების, დიზაინებისა და სხვა მასალების დამუშავება/ვებგვერდის სტრუქტურის და შინაარსის მართვა)
  • სამოტივაციო წერილი
  • გასაუბრება

კომისიის წევრს აქვს უფლება თითო კრიტერიუმში კანდიდატს მიანიჭოს 1 ქულა. 

VII. საკონკურსო კომისია ამოწმებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. საკონკურსო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში საკონკურსო განცხადება მიღებასა და რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.

VIII. კანდიდატის    შერჩევა   მოხდება   კრიტერიუმების  მიხედვით  დაგროვებული    ქულების  შესაბამისად.      მაქსიმალური ქულა – 9. გამსვლელი ქულა – 7.

IX. საკონკურსო დოკუმენტაციის  წარმოდგენის  ვადა – 2022 წლის 04  ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10.00 სთ-დან 17.00 საათამდე;

X. ტესტირება ინგლისურ ენაში – 2022 წლის 11 ოქტომბერი, 10.00 სთ -17.00 სთ.

XI. გასაუბრება – 2022  წლის  12 ოქტომბერი, 13.00 სთ.

XII. კონკურსის შედეგები  გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 2022 წლის 13 ოქტომბერს.

XIII. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა – 2022 წლის 17 ოქტომბრის 17.00 საათამდე.

XIV. სააპელაციო კომისიის მუშაობა – 2022 წლის 18 ოქტომბერი.  

ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge
ტელ.: 2 75 25 20

მიმაგრებული ფაილები:
დანართი 1


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail