ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელის პოზიციაზე

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ვაკანსიას ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელის პოზიციაზე.

– საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის მიმართულებით.
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის (პროგრამის შემუშავება/განვითარებაში მონაწილეობა) არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად).
 • ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე.

ზოგადი უნარები:

 • ზეპირი კომუნიკაციის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ორგანიზებულობა
 • კომპიუტერული უნარები

კონკურსის ეტაპები:

 • დოკუმენტაციის წარდგენა.
 • გასაუბრება.

 – წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ადგილზე ან ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით, დანართი 1);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად).
 • ავტობიოგრაფია CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
 • ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ.
 • ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (IELTS, TOEFL, Cambridge English, UNIcert), ან გაიაროს ტესტირება ინგლისურ ენაში. ტესტის საკითხები და კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება უნივერსიტეტის მიერ.

გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმები:

 • ზეპირი კომუნიკაციის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • მოტივაცია

თითოეული კრიტერიუმი ფასდება მაქსიმუმ 3 ქულით: 3 ქულა – კარგი, 2 ქულა – დამაკმაყოფილებელი, 1 ქულა – არადამაკმაყოფილებელი. კანდიდატის შერჩევა ხდება გასაუბრების საფუძველზე დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

განცხადების წარდგენის ვადა: 2022 წლის 10 მაისიდან 23 მაისის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10.00 სთ-დან 17.00 საათამდე;

ტესტირება ინგლისურ ენაში: 2022 წლის 24 მაისი, 12.00 სთ.

გასაუბრება: 2022 წლის 25 მაისი, 12.00 სთ.

შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 27 მაისი.

შედეგების გასაჩივრების ვადა: 2022 წლის 30 მაისის 17.00 საათამდე.

სააპელაციო კომისიის მუშაობა: 2022 წლის 31 მაისი.

ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge
ტელ.: 275 25 20

მიმაგრებული ფაილები:
დანართი 1


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail