ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელის პოზიციაზე

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ვაკანსიას ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის თანახელმძღვანელის პოზიციაზე. – საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის მიმართულებით. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის (პროგრამის შემუშავება/განვითარებაში მონაწილეობა) არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად). ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე. – …

გაცვლითი პროგრამის კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის, ქ. სკოპიეს „უნივერსიტეტი ამერიკული კოლეჯ“-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით, შერჩეული იქნა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი თორნიკე ხოშტარია.

ბილატერალური გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ   ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში ამერიკულ კოლეჯში ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით,  ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 6 დღე (2021-2022 ს/წ  გაზაფხულის სემესტრი, 28 მარტი -2 აპრილი). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადა – დაინტერესებულმა პირებმა   2022 წლის 16 მარტის 16.00 …

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: ნინო ციხიშვილი – ასოცირებული პროფესორი; ნანა გვენეტაძე – ასოცირებული პროფესორი; გიგა გიორგაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად. ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი (მიმართულება: …