ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით.
II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.
2. ეტაპი – გასაუბრება.

III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით განცხადება );
2. ავტობიოგრაფია cv;
3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);
4. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ინგლისური ენის (B2 დონე) ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ან შიდა ტესტირების შედეგი;
6. სამოტივაციო წერილი;
7. ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ.

კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

• დისციპლინა
• გუნდური მუშაობის უნარი
• ორგანიზებულობა

IV.კანდიდატი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

• სამუშაო გამოცდილება
• სამოტივაციო წერილი
• გასაუბრება

კომისიის წევრს აქვს უფლება თითო კრიტერიუმში კანდიდატს მიანიჭოს 1 ქულა.

V. საკონკურსო კომისია ამოწმებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. საკონკურსო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში საკონკურსო განცხადება მიღებასა და რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.
VI. კონკურსანტმა, რომელიც ვერ წარმოადგენს ინგლისური ენის (B2 დონე) ფლობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, უნდა გაიაროს ტესტირება ინგლისურ ენაში.
VII. კანდიდატის შერჩევა მოხდება კრიტერიუმების მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად. მაქსიმალური ქულა 9. გამსვლელი ქულა 7.
VIII. კონკურსი გამოცხადდეს 2021 წლის 21 აპრილს.
IX. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 29 აპრილიდან 14 მაისის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 18 საათამდე.
X. ტესტირება ინგლისურ ენაში ჩატარდეს 2021 წლის 17 მაისს, 1500 საათზე.
XI. გასაუბრება ჩატარდეს 2021 წლის 18 მაისს, 1400 საათზე.
XII. კონკურსის შედეგები გამოცხადდეს 2021 წლის 19 მაისს.
XIII. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 20 მაისის 1700 საათამდე.
XIV. 2021 წლის 21 მაისი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.

ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge
ტელ.: 275 25 20, მობ.: 599 17 95 72


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail