უნივერსიტეტ გეომედის 2022 წლის საუკეთესო მიღწევა

უნივერსიტეტ გეომედის 2022 წლის საუკეთესო მიღწევა

2022 წლის 13 დეკემბერს, ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მეხუთედ გაიმართა სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წლის საუკეთესო მიღწევების პრეზენტაცია. აღნიშნულ პრეზენტაციაზე უნივერსიტეტმა გეომედმა წარადგინა ACQUIN-ის მიერ დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის მინიჭებული უპირობო აკრედიტაცია, როგორც უნივერსიტეტის 2022 წლის საუკეთესო მიღწევა. ACQUIN (The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute ) წარმოადგენს ENQA-ს წევრ ორგანიზაციას და 2009 წლიდან არის …