უნივერსიტეტ გეომედის 2022 წლის საუკეთესო მიღწევა

2022 წლის 13 დეკემბერს, ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მეხუთედ გაიმართა სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წლის საუკეთესო მიღწევების პრეზენტაცია. აღნიშნულ პრეზენტაციაზე უნივერსიტეტმა გეომედმა წარადგინა ACQUIN-ის მიერ დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის მინიჭებული უპირობო აკრედიტაცია, როგორც უნივერსიტეტის 2022 წლის საუკეთესო მიღწევა.

ACQUIN (The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute ) წარმოადგენს ENQA-ს წევრ ორგანიზაციას და 2009 წლიდან არის ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის წევრი (European Quality Assurance Register for Higher Education (EeAR).

პრეზენტაციის ბმული


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail