აკადემიური თანამდებობის (ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩეული არიან შემდეგი პირები: თორნიკე ხოშტარია – ასოცირებული პროფესორი არიან  მატინ – ასისტენტ-პროფესორი