ცხადდება კონკურსი სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის – „მედიცინის განყოფილების“ ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

I. ცხადდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის – „მედიცინის განყოფილების“ ხელმძღვანელის  არჩევის მიზნით. II. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის  ვადით შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს  შესაბამისი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი,  …

კონკურსი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე

ცხადდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების: – სტომატოლოგიის განყოფილება– მედიცინის განყოფილება– ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის განყოფილება– მოლეკულური მედიცინის ლაბორატორია– პათომორფოლოგიის ლაბორატორია ხელმძღვანელების არჩევის მიზნით, შემდეგი პირობებით:I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის …

ცხადდება კონკურსი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

I. ცხდდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შერჩევის მიზნით, შემდეგი პირობებით:II. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის ვადით შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს მედიცინის ან ბიოლოგიის დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის …

ცხადდება კონკურსი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

I. საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ 372-ე მუხლის, შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის წესდების მე-10 მუხლის, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების მე-9 მუხლის და შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის აკადემიური საბჭოს სხდომის 2020 წლის 05 ივნისის ოქმი #06-ის საფუძველზე გამოცხადდეს ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად …