კონკურსი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე

ცხადდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების:

– სტომატოლოგიის განყოფილება
– მედიცინის განყოფილება
– ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის განყოფილება
– მოლეკულური მედიცინის ლაბორატორია
– პათომორფოლოგიის ლაბორატორია

ხელმძღვანელების არჩევის მიზნით, შემდეგი პირობებით:
I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის ვადით შეუძლია პირს,რომელსაც აქვს შესაბამისი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება, ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციები წამყვან ადგილობრივ და საერთაშორისო ჟურნალებსა და სხვა გამოცემებში.
II. კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით წარუდგინოს სამეცნიერო საბჭოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) განცხადება სამეცნიერო საბჭოს სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით  );
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);
გ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი,(უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
დ) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა /შრომის წიგნაკის ასლი ან სხვ.);
ე) ავტობიოგრაფია CV;
ვ) ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების სია;
ზ) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის და საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
III. სამეცნიერო საბჭო ამოწმებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. საკონკურსო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში საკონკურსო განცხადება მიღებასა და რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.
IV. კონკურსი გამოცხადდეს 2020 წლის 23 დეკემბერს.
V. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 25 იანვრიდან 29 იანვრის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე;
VI. გასაუბრება ჩატარდეს 2021 წლის 01 თებერვალს (10.00 სთ -17.00 სთ).
VII. კონკურსის შედეგები გამოცხადდეს 2021 წლის 02 თებერვალს.
VIII.კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 03 თებერვლის 17 საათამდე; 2021 წლის 4-5 თებერვალი დაეთმოს სააპელაციო კომისიის მუშაობას.
IX. სამეცნიერო საბჭოს მიერ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის არჩევა მოხდება რეიტინგული შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად.

1. სამეცნიერო სტატია (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ა) იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 10 ქულა.

ბ)რეფერირებად (peer-reviewed) და საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებში ინდექსირებულ ჟურნალებში/საერთაშორისო კრებულებში (ელექტრონული ჟურნალების/კრებულების ჩათვლით) გამოქვეყნებულ ყოველ სტატიაზე – 5 ქულა;

2. სამეცნიერო – კვლევით პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) -5 ქულა.
3. ჩართულობა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტებში (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) – 5 ქულა.
4. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) – 5 ქულა;
5. გასაუბრება – 10 ქულა.

ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge
ტელ.: 2 75 25 20


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail