2019-2020 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები:
ა) დოკუმენტების მიღება – 25 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით;
ბ) კრედიტების აღიარება – 01 აგვისტო;
გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 02 აგვისტო.
II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
ა) განცხადება;
ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით);
გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შესაბამის დეკანატს.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail