გილოცავთ!

2021 წლის 22 ივნისს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ უნივერსიტეტ გეომედს 6 წლის ვადით მიანიჭა ავტორიზაცია. ადმინისტრაცია

პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

2021 წლის 25 ივნისს, უნივერსიტეტი გეომედი ატარებს  საგაზაფხულო, პროფესორ-მასწავლებელთა, სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“, რომელიც წარიმართება ონლაინ რეჟიმში, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო. მონაწილეობის მსურველებმა  უნდა წარმოადგინონ მასალები ელექტრონულ ფოსტაზე conference@geomedi.edu.ge,  არაუგვიანეს  16 ივნისისა (იხ. ინსტრუქცია). ნაშრომები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტ გეომედის კონფერენციის კრებულში „სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“ თბილისი 2021. საუკეთესო ნაშრომების ავტორები მიწვეულნი იქნებიან დელეგატებად მესამე საერთაშორისო …

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2021 წლის 24 ივნისს, უნივერსიტეტი გეომედი ატარებს  საგაზაფხულო, სტუდენტურ, თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“, რომელიც წარიმართება ონლაინ რეჟიმში, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო. მონაწილეობის მსურველებმა,  უნდა წარმოადგინონ მასალები ელექტრონულ ფოსტაზე  conference@geomedi.edu.ge,  არაუგვიანეს  15 ივნისისა (იხ. ინსტრუქცია). კონფერენციაში მონაწილე ყველა სტუდენტს გადაეცემა სერთიფიკატი, ხოლო  ნაშრომები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტ გეომედის კონფერენციის კრებულში „სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები“ თბილისი …

2020-2021 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი • შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა • შიდა მობილობაშიმონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2020-2021 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2021 წლის 28 იანვრიდან 2021 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2021 წლის  10 თებერვლიდან  16  თებერვლის  ჩათვლით, 10 სთ-დან – 17 სთ-მდე.  წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: • პირადობის …