შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2022-2023 ს/წ შემოდგომის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 22 აგვისტოდან – 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის 9 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00 სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის …

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. დამატებითი სემესტრის სტუდენტს …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში რიგგარეშე მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტების  შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის  25  ივლისიდან  5 აგვისტოს  ჩათვლით, 10 სთ-დან – 17 სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: • პირადობის მოწმობის ასლი• ატესტატის დამოწმებული ასლი• სტუდენტის სასწავლო ბარათის/ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი• სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ბრძანებების დამოწმებული ასლები• სტუდენტის სტატუსის …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ახალი წიგნებით შეივსო ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები. ბეჭდური ფონდი: ალხანიშვილი ზ., გოგილაშვილი ქ.- აქციე შენი კლინიკა ბრენდად. სტომატოლოგიური კლინიკების მენეჯმენტი. 2020. ალხანიშვილი ზ., გოგილაშვილი ქ. და სხვები – რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაცული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში. 2018. ბერიძე მ., სამუშია ო.-ნევროლოგიის საფუძლები. 2021. კორინთელი ე.- მასაჟის სახეები და მათი გამოყენების მეთოდები. 2022. ჩიჩუა ა., …

სემინარი „სრულყოფილი კონკურენცია და დაბალანსებული რეგულირება“

2022 წლის 15 ივლისს, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორი რევაზ ლორთქიფანიძე ჩაატარებს სემინარს თემაზე „სრულყოფილი კონკურენცია და დაბალანსებული რეგულირება“, სადაც განხილული იქნება მსხვილი მეწარმეების „უწიფარი“ (ძალადობრივი) დანაწევრება და მსხვილ, საშუალო და მცირე მეწარმეობას შორის ბალანსის არსებობის საჭიროება. სემინარი ჩატარდება სააქტო დარბაზში, 14:00 საათზე.