ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: ბექაია გ.-საოცრებანი მედიცინაში. აღმოჩენები, გამოგონებები, გენიოსები. 2024. Cherry B., Jacob S. R – Contemporary nursing: issues, trends & management. 9th ed., 2023. Moore’s Clinically Oriented Anatomy. 9th ed., 2024. Rector Ch., Stanley M.- Community and Public Health Nursing. Promoting the public’s health, …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: Gulati G.- Blood cell morphology. Grading guide. 2 nd ed., 2018. Cowen P.S., Moorhead S.- Current issues in nursing. 8 th ed., 2011. Rodgers G.M., Alday E.A.- Hemostasis casebook. 2013. ციფრული ფონდი: Ochs R.S.-Biochemistry. 2 nd ed., 2022. Nelson, D.L., Cox, M.M. …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2023-2024 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2024 წლის 30 იანვრიდან – 2024 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2024 წლის 9 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს.2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. დამატებითი სემესტრის სტუდენტს არ …

ბიბლიოთეკის ციფრული ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ციფრული ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: Kaakinen J. and oth.- Family Health Care Nursing. Theory, Practice and Research. 2018. Grodner M., Escott S.- Nutritional Foundations and Clinical Applications. A Nursing Approach. 2019. Bishop M., Fody E., Schoeff L.- Clinical Chemistry Principles, techniques, correlations. 8th ed., 2018. Black B.P.- Professional Nursing. Concepts and …