შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2023-2024 ს/წ შემოდგომის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 21 აგვისტოდან – 2023 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2023 წლის 11 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00 სთ-მდე.წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …