ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით.II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით );2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);4. …