2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი:სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 05 თებერვალი (მე-8 კვირა შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა.არდადეგები – 4-15 იანვარი) საგამოცდო პერიოდი – 8-26 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)დამატებითი გამოცდები 1-12 მარტიარდადეგები – 13-21 მარტი. დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა/დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი:სააუდიტორიო მეცადინეობები, შუალედური გამოცდები …