2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:
სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 05 თებერვალი (მე-8 კვირა შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა.
არდადეგები – 4-15 იანვარი)

საგამოცდო პერიოდი – 8-26 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)
დამატებითი გამოცდები 1-12 მარტი
არდადეგები – 13-21 მარტი.


დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა/დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:
სააუდიტორიო მეცადინეობები, შუალედური გამოცდები და დასკვნითი გამოცდები – 12 ოქტომბერი – 05 მარტი
დასკვნითი გამოცდები – 15 თებერვალი – 05 მარტი, გარდა კურაციისა
არდადეგები – 4-15 იანვარი
დამატებითი გამოცდები 8-19 მარტი
არდადეგები – 20-28 მარტი


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail