შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2020-2021 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2021 წლის 28 იანვრიდან 2021 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2021 წლის  10 თებერვლიდან  16  თებერვლის  ჩათვლით, 10 სთ-დან – 17 სთ-მდე.  წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: • პირადობის …

2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი:სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 05 თებერვალი (მე-8 კვირა შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა.არდადეგები – 4-15 იანვარი) საგამოცდო პერიოდი – 8-26 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)დამატებითი გამოცდები 1-12 მარტიარდადეგები – 13-21 მარტი. დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა/დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი:სააუდიტორიო მეცადინეობები, შუალედური გამოცდები …