2020-2021 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირიშიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერსტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა • შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.• დამატებითი სემესტრის სტუდენტს …

2020–2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

• ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი: სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 22 იანვარი (მე-8 კვირა – შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა).საგამოცდო პერიოდი – 25 იანვარი -12 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 15 – 26 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).არდადეგები – 27 თებერვალი – 08 მარტი. გაზაფხულის სემესტრი: სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 09 მარტი …