სემინარი “სწავლების თანამედროვე მეთოდები მედიცინაში”

ა. წ. 21 სექტემბერს, 15:30 სთ-ზე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედისა და მისი პარტნიორი “სუბჰარტის უნივერსიტეტის” ხელშეწყობით, გაიმართება საერთაშორისო სემინარი (სამუშაო შეხვედრა) თემაზე: “სწავლების თანამედროვე მეთოდები მედიცინაში”, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ, მედიცინის სწავლების სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე, ქართველი, ინდოელი, გერმანელი და ამერიკელი პროფესორები. სემინარი გაიმართება ონლაინ ფორმატში, ZOOM პლათფორმის მეშვეობით.

ცხადდება კონკურსი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

I. ცხდდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შერჩევის მიზნით, შემდეგი პირობებით:II. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის ვადით შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს მედიცინის ან ბიოლოგიის დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის …

2020-2021 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირიშიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერსტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა • შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.• დამატებითი სემესტრის სტუდენტს …

2020–2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

• ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი: სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 22 იანვარი (მე-8 კვირა – შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა).საგამოცდო პერიოდი – 25 იანვარი -12 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 15 – 26 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).არდადეგები – 27 თებერვალი – 08 მარტი. გაზაფხულის სემესტრი: სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 09 მარტი …