ცხადდება კონკურსი

I. საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ 372-ე მუხლის, შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის წესდების მე-10 მუხლის, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების მე-9 მუხლის და შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის აკადემიური საბჭოს სხდომის 2020 წლის 05 ივნისის ოქმი #06-ის საფუძველზე გამოცხადდეს ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის …