უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 10 და 12 დეკემბრის სხდომების გადაწყვეტილებით, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამას, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამას, სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს მიენიჭათ აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. უნივერსიტეტი გეომედი გილოცავთ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს …