გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს სამართლის ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით: ასოცირებული პროფესორი – 1 ასისტენტი – 1 საჯარო სამართლის მიმართულებით: ასოცირებული პროფესორი – 2 ასისტენტ-პროფესორი -2 ასისტენტი – 3 სისხლის სამართლის მიმართულებით: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 2 ასისტენტი – 1 II. …