განცხადება

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; 2. ავტობიოგრაფია cv; 3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. 4. უმაღლესი განათლებისა (მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი) და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; 5. ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი/ან შიდა ტესტირების …

განცხადება

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკის: ექიმი- თერაპევტის; ექიმი – ქირურგის; ექიმი-ორთოპედის; ექიმი-ორთოდონტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; 2. ავტობიოგრაფია cv; 3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. 4. უმაღლესი განათლებისა (დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხი) და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; 5. კლინიკური დისციპლინის შესაბამისი …