ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.

II. სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი.
გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე.

III. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:
1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.
2. ეტაპი – გასაუბრება.

IV. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ადგილზე ან ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით, დანართი 1);
2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);
3. უმაღლესი განათლების და დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტის ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. ავტობიოგრაფია CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
5. ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (IELTS, TOEFL, Cambridge English, UNIcert), ან გაიაროს ტესტირება ინგლისურ ენაში. ტესტის საკითხები და კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება უნივერსიტეტის მიერ;
6. სამოტივაციო წერილი;
7. სამსახურის განვითარების კონცეფცია (წარმოდგენილი მაქსიმუმ 180 სიტყვით);
8. ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ.

V. კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

  • დისციპლინა
  • გუნდური მუშაობის უნარი
  • ორგანიზებულობა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი
  • კომპიუტერული უნარები

VI. კანდიდატი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

  • სამუშაო გამოცდილება
  • სამსახურის განვითარების კონცეფცია
  • სამოტივაციო წერილი
  • გასაუბრება

კომისიის წევრს აქვს უფლება თითო კრიტერიუმში კანდიდატს მიანიჭოს 1 ქულა.

VII. საკონკურსო კომისია ამოწმებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. საკონკურსო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში საკონკურსო განცხადება მიღებასა და რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.

VIII. კანდიდატის შერჩევა მოხდება კრიტერიუმების მიხედვით დაგროვებული ქულების შესაბამისად. მაქსიმალური ქულა – 12. გამსვლელი ქულა – 10.

IX. საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა – 2023 წლის 24 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით, ყოველ სამუშაო დღეს 10.00 საათიდან 17.00 საათამდე;

X. ტესტირება ინგლისურ ენაში – 2023 წლის 01 მაისი, 12.00 სთ.

XI. გასაუბრება – 2023 წლის 02 მაისი, 12.00 სთ.

XII. კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 2023 წლის 03 მაისს.

XIII. კონკურსის შედეგების გასაჩივრების ვადა – 2023 წლის 04 მაისის 17 საათამდე;

XIV. სააპელაციო კომისიის მუშაობა – 2023 წლის 05-08 მაისი.

ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge
ტელ.: 2 75 25 20

მიმაგრებული ფაილები:
დანართი 1


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail