შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობის ვადები:
ა) დოკუმენტების მიღება – 21 იანვრიდან 27 იანვრის ჩათვლით;
ბ) კრედიტების აღიარება – 28 იანვარი;
გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 29 იანვარი.

2. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
ა) განცხადება;
ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით);
გ) პირადობის მოწმობის ასლი.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail