სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

13 ივლისს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში (აუდიტორია 103-ში) ჩატარდება სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა 10:00 საათზე – ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა. 12:00 საათზე – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო პროგრამა.

2018-2019 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 23 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 31 ივლისი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 01 აგვისტო. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.