ტრენინგების განრიგი

Search for scientific medical information in full-text electronic journals and books, available at TEACHING UNIVERSITY GEOMEDI 08.01.2024
ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების გზები 15.01.2024
საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები 31.01.2024-02.02.2024
კლინიკური და პრაქტიკული უნარების სწავლების და შეფასების თავისებურებები სამედიცინო კურიკულუმის სხვადასხვა ეტაპებზე 06.03.2024-07.03.2024
საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები 18.03.2024-20.03.2024
How to navigate in Scopus titles 26.03.2024
How to find relevant literature in Scopus 09.04.2024
OSPE, OSCE, Mini-Cex, DOPS – შეფასების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში (WPBA მეთოდები). გამოცდების ორგანიზების პრაქტიკული საკითხები (სადგურების დაგეგმვის, კლინიკური ქეისების აგების და რელევანტური შეფასების დეტალები) 15.04.2024-16.04.2024
ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების გზები 02.05.2024
Scopus ბიბლიომეტრიული ბაზის მიმოხილვა. ბაზის შესაძლებლობები. როგორ ეხმარება Scopus-ი მეცნიერებს და მეცნიერების ადმინისტრატორებს. ბაზაში ინდექსირებული წყაროები და პუბლიკაციები 04.2024
ScienceDirect რესურსის მიმოხილვა. ელსევიერის ჟურნალები. თემატური გვერდები. ჟურნალების მეტრიკები 04.2024
სწავლების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში 1.PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება 2. CBL (Case-Based Learning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება 3. Flipped classroom – შებრუნებული საკლასო ოთახი 4. Bedside teaching – სწავლება პაციენტის საწოლთან 5. OSPE, OSCE, Mini-Cex, DOPS – შეფასების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში (WPBA მეთოდები). გამოცდების ორგანიზების პრაქტიკული საკითხები (სადგურების დაგეგმვის, კლინიკური ქეისების აგების და რელევანტური შეფასების დეტალები) 10.05.2024-13.05.2024
საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები 20.05.2024-22.05.2024
ScienceDirect – overview 05.2024
რა არის აკადემიური თავისუფლება? 06.2024
სწავლების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში 06.2024
სწავლების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში 1. PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება 2. CBL (Case-Based Learning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება 3. Flipped classroom – შებრუნებული საკლასო ოთახი 4. Bedside teaching – სწავლება პაციენტის საწოლთან 23.09.2024-24.09.2024
ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების გზები 26.09.2024
შეფასების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში 1. OSPE (Objectively Structured Practical Exam) – ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა 2. OSCE (Objective Structured Cliinical Examination) – ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (სტანდარტიზებული/სიმულირებული პაციენტის ჩართულობით) 3. პორტფოლიო/ Log-book 4. Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) – მინი-კლინიკური სავარჯიშოს შეფასება 5. DOPS (Direct Observation for Procedural Skills) – პირდაპირი დაკვირვება პროცედურული უნარების დემოსნტრირებაზე 21.10.2024-22.10.2024
ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების გზები 06.12.2024

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail