ტრენინგების განრიგი

ALL ABOUT THE KNEE 28.01.2023-29.01.2023
სამეცნიერო და სამედიცინო წყაროების მოძიება EBSCO-ს სრული ტექსტების ბაზაში. 14.02.2023
EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების გამოყენებისა და გავრცელების ხელშეწყობა 15.02.2023
ლიტერატურის ძიება და ავტორის პროფილი Scopus-ში. 02.03.2023
ლიტერატურის ძიება ScienceDirect-ში + Mendeley გზამკვლევი დამწყებთათვის 07.03.2023
ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების EBSCO -სა და ELSEVIER-ის გამოყენების გზები. 10.03.2023
PBL და CBL სწავლების მეთოდები 23.03.2023-24.03.2023
OSPE, OSCE და Mini-Cex შეფასების თანამედროვე მეთოდები 27.03.2023-28.03.2023
Scopus ბიბლიომეტრიული ბაზის მიმოხილვა. ბაზის შესაძლებლობები. როგორ ეხმარება Scopus-ი მეცნიერებს და მეცნიერების ადმინისტრატორებს. ბაზაში ინდექსირებული წყაროები და პუბლიკაციები. 11.04.2023
ScienceDirect რესურსის მიმოხილვა. ელსევიერის ჟურნალები. თემატური გვერდები. ჟურნალების მეტრიკები. 05.04.2023
კიბერ ჰიგიენა და კიბერ უსაფრთხოების მნიშვნელობა 07.04.2023
სწავლების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში 1. TBL (Team-Based Learning) – გუნდურ მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლება 2. CBCR (Case-Based Clinical Reasoning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული კლინიკური მსჯელობა 3. Role Play – ექიმისა და პაციენტის როლების შესრულება 4. Flipped classroom – შებრუნებული საკლასო ოთახი 5. Bedside teaching – სწავლება პაციენტის საწოლთან 19.04.2023-21.04.2023
OSPE, OSCE და Mini-Cex გამოცდების ორგანიზების პრაქტიკული საკითხები (სადგურების დაგეგმვის, კლინიკური ქეისების აგების და რელევანტური შეფასების დეტალები) 20.04.2023-21.04.2023
რა არის აკადემიური თავისუფლება? 28.04.2023
ორგანიზაციული კომუნიკაცია და ადამიანური კაპიტალი 05.05.2023
Effective literature search on Scopus and ScienceDirect – combining two high-quality sources for best results 09.05.2023
How to identify relevant topics and journals with Scopus and SciVal? 16.05.2023
პლაგიატი. პლაგიატის პრევენციის პროგრამა და მისი გამოყენების მეთოდები 19.05.2023
შეფასების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში 1. პორტფოლიო/ Log-book 2. WPBA (Workplace based assessment) – შეფასება სამუშაო ადგილზე. ა) Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) – მინი-კლინიკური სავარჯიშოს შეფასება ბ) DOPS (Direct Observation for Procedural Skills) – პირდაპირი დაკვირვება პროცედურული უნარების დემოსნტრირებაზე გ) EPAs (Entrusted Professional Activities) – მინდობილი პროფესიული აქტივობები დ) 360′ შეფასება ე) CBD (Case-based Discussion) – შემთხვევაზე დაფუძნებული დისკუსია 24.05.2023-26.05.2023
Elsevier Author workshop. Session to support authors (from beginners to more experienced) in how to publish scientific papers/books. 30.05.2023
სწავლების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში: 1. PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება 2. CBL (Case-Based Learning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება 3. TBL (Team-Based Learning) – გუნდურ მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლება 4. CBCR (Case-Based Clinical Reasoning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული კლინიკური მსჯელობა 5. Role Play – ექიმისა და პაციენტის როლების შესრულება 6. Flipped classroom – შებრუნებული საკლასო ოთახი 7. Bedside teaching – სწავლება პაციენტის საწოლთან 04.09.2023-06.09.2023
შეფასების თანამედროვე მეთოდები სამედიცინო განათლებაში: 1. OSPE (Objectively Structured Practical Exam) – ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა 2. OSCE (Objective Structured Cliinical Examination) – ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (სტანდარტიზებული/სიმულირებული პაციენტის ჩართულობით) 3. პორტფოლიო/Log-book 4. WPBA (Workplace based assessment) – შეფასება სამუშაო ადგილზე, რომელიც მოიცავს: 1) Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) – მინი-კლინიკური სავარჯიშოს შეფასება 2) DOPS (Direct Observation for Procedural Skills) – პირდაპირი დაკვირვება პროცედურული უნარების დემოსნტრირებაზე 3) EPAs (Entrusted Professional Activities) – მინდობილი პროფესიული აქტივობები 4) 360′ შეფასება 5) CBD (Case-based Discussion) – შემთხვევაზე დაფუძნებული დისკუსია 11.09.2023-13.09.2023
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო და ელექტრონული ბაზების გამოყენება, საძიებო სისტემების გამოყენება 02.10.2023
პერსონალურ მონაცეთა დაცვა 10.11.2023

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail