ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა

აკრედიტაციის საბჭოს 24.04.2020 გადაწყვეტილებით, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა (ქართული, ინგლისური) მოიპოვეს 7 წლიანი აკრედიტაცია. უნივერსიტეტი გეომედი ულოცავს სტუდენტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს ამ წარმატებას. ადმინისტრაცია