ევროპული სტანდარტების მიხედვით აღჭურვილი საგამოცდო ცენტრი

უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში გამოცდები ტარდება ელექტრონულ რეჟიმში.  ამას დაემატა ახალი სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა ანონიმურ გამოკითხვებს ავტომატიზირებულ რეჟიმში.