შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 25 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 8 აგვისტო; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 11 აგვისტო. 2. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 ასოცირებული პროფესორი -2 პათოლოგიის დეპარტამენტი: პროფესორი -1 კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 მენეჯმენტის დეპარტამენტი: პროფესორი -1 მორფოლოგიის დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -1 სტომატოლოგიის დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -1 მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი : ასოცირებული პროფესორი -2 ტექნიკურ მეცნიერებათა …

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2014 წლის 28 მაისს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 ასოცირებული პროფესორი -2 ფსიქო-სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -2 სტომატოლოგიის დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -2 ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი: პროფესორი -1 II. ა) პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება …

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2013 წლის 19 დეკემბერს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესისა და მედიცინის აქტუალური საკითხები“. ადმინისტრაცია