ცხადდება კონკურსი სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. უმაღლესი განათლებისა (მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი) და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი/ან შიდა ტესტირების შედეგი; სამოტივაციო წერილი; კანდიდატს უნდა …

საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკა აცხადებს კონკურსს

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკის: ექიმი-თერაპევტის; ექიმი-ქირურგის; ექიმი-ორთოპედის; ექიმი-ორთოდონტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. უმაღლესი განათლებისა (დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხი) და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; კლინიკური დისციპლინის შესაბამისი სპეციალობის სახელმწიფო სერტიფიკატი; 5 წლის კლინიკური მუშაობის გამოცდილება. …

ცხადდება კონკურსი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის და სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის და სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.4. უმაღლესი განათლებისა (დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი) და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;5. ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი/ან შიდა ტესტირების შედეგი;6. სამოტივაციო …

ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს: 1. საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. 2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; 2. ავტობიოგრაფია cv; 3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. 4. უმაღლესი განათლებისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; 5. ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი …

ცხადდება კონკურსი სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კანდიდატის შერჩევას სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად, უნივერსიტეტში არსებული ადამიანური რესურსების (აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი) ფარგლებში. II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: 1. ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა. 2. ეტაპი – გასაუბრება სამეცნიერო დარგის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება კომისიის სახელზე; 2. ავტობიოგრაფია …