საჯარო ლექცია: „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯანდაცვითი მენეჯმენტის პრობლემებისა და მათი გადაჭრის ზოგადთეორიული ხედვების შესახებ“

საჯარო ლექცია: „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯანდაცვითი მენეჯმენტის პრობლემებისა და მათი გადაჭრის ზოგადთეორიული ხედვების შესახებ“

2016 წლის 11 მაისს, 14 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედში ტარდება საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ რევაზ ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია: „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ჯანდაცვითი მენეჯმენტის პრობლემებისა და მათი გადაჭრის ზოგადთეორიული ხედვების შესახებ“

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2016 წლის 25 მაისს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „პრობლემები და მიღწევები თანამედროვე მედიცინასა და მენეჯმენტში“.

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2015-2016 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ საბუთების მიღება იწარმოებს 08 თებერვლიდან 11 თებერვლის ჩათვლით 10სთ-დან – 16სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის ასლი ატესტატის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სასწავლო ბარათის/ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ბრძანებების დამოწმებული ასლები სტუდენტის სტატუსის ცნობა 4 ფოტოსურათი 3X4-ზე სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის) მისამართი: კრწანისის ქ. N3, უნივერსიტეტი გეომედი, მესამე სართული, ოთახი N304. …

2015-2016 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 18 იანვრიდან 27 იანვრის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 28 იანვარი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 29 იანვარი. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 3 პათოლოგიის დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 2 კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი – 2 ასოცირებული პროფესორი – 5 მენეჯმენტის დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 5 მორფოლოგიის …