2017-2018 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 21 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 31 ივლისი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 01 აგვისტო. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს სამართლის ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით: ასოცირებული პროფესორი – 1 ასისტენტი – 1 საჯარო სამართლის მიმართულებით: ასოცირებული პროფესორი – 2 ასისტენტ-პროფესორი -2 ასისტენტი – 3 სისხლის სამართლის მიმართულებით: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 2 ასისტენტი – 1 II. …

ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ბაზების პაკეტით – EBSCO package უფასოდ სარგებლობის შესახებ

ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ უფასოდ ისარგებლოთ ელექტრონული ბაზების პაკეტით – EBSCO package, რომელიც ელექტრონული წიგნების, ჟურნალების, პერიოდული გამოცემების, სატელევიზიო და რადიოს საინფორმაციო გადაცემების ტრანსკრიფტების კოლექციის საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენების საშუალებას იძლევა. დაწვრილებით იხილეთ ბიბლიოთეკის გვერდზე.

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

მიმდინარე წლის 25 მაისს 12:00 საათზე უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „პრობლემები და მიღწევები თანამედროვე მედიცინასა და მენეჯმენტში“.