ყურადღება!

უნივერსიტეტი გეომედი გადასულია დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე 1 აპრილამდე. ადმინისტრაცია

არდადეგები პირველ აპრილამდე გახანგრძლივდა

ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში არდადეგები გახანგრძლივდა 2020 წლის 10 აპრილამდე. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

სტუდენტების საყურადღებოდ!

კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 4 მარტიდან – 16 მარტამდე შეჩერდება სასწავლო პროცესი. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში რიგგარეშე მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის რიგგარეშე მობილობა განხორციელდება გამარტივებული წესით. აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტების შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2020 წლის 24 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით, 10 სთ-დან – 17 სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: • პირადობის მოწმობის ასლი• ატესტატის დამოწმებული ასლი• სტუდენტის სასწავლო ბარათის/ნიშნების …

2019-2020 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 20 თებერვლიდან 27 თებერვლის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 28 თებერვალი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 02 მარტი. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ …