შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2022-2023 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 30 იანვრიდან – 2023 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2023 წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით, 10:00 სთ–დან – 17:00სთ–მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. დამატებითი სემესტრის …

პროფესორ კლაუდიო დე ლაცარის კიდევ ერთი წარმატება

პროფესორ კლაუდიო დე ლაცარის კიდევ ერთი წარმატება

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორის, კლაუდიო დე ლაცარის თანაავტორობით, “ჟურნალ „Bioengineering“-ში გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “Evaluation of Different Cannulation Strategies for Aortic Arch Surgery Using a Cardiovascular Numerical Simulator”. ჟურნალი ინდექსირებულია PubMed, Scopus და სხვა სამეცნიერო ბაზებში. მისი იმფაქტ ფაქტორია 5.046. სტატიის ლინკი: https://www.mdpi.com/2306-5354/10/1/60

ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში რექტორის მოადგილის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი.გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე. III. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება. IV. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ადგილზე ან …