აკადემიური თანამდებობის (ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩეული არიან შემდეგი პირები: თორნიკე ხოშტარია – ასოცირებული პროფესორი არიან  მატინ – ასისტენტ-პროფესორი

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.მიმართულება: მარკეტინგი, მენეჯმენტი.ასოცირებული პროფესორი – 2ასისტენტ-პროფესორი – 2 2. ა) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 7 (შვიდი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.ბ) …

აკადემიური თანამდებობის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი: 1. გურამ ამყოლაძე – პროფესორი • სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: 1. ეთერ მამფორია – ასოცირებული პროფესორი • მედიცინის ფაკულტეტი: 1. ზურაბ ცეცხლაძე – პროფესორი2. თეიმურაზ თავხელიძე – პროფესორი3. გიორგი თვალიაშვილი – პროფესორი4. ქრისტოფერ იოჰანეს ალფრედ ვოლფ – ასოცირებული პროფესორი5. ნინო ოთარიშვილი – ასოცირებული პროფესორი6. მაია …

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად. II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:1. ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე – ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. შესაბამის დარგში (ბიზნეს ადმინისტრირება) …

ცხადდება კონკურსი ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1 ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2 ეტაპი – გასაუბრება. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე ; ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. შესაბამის დარგში უმაღლესი განათლებისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; სამეცნიერო შრომების სია; სამოტივაციო …